INFORMACIÓ BÀSICA

ABRASIÓ I ABRASIUS

Abrasió és el procés d’arrencada d’encenalls per mitjà de multitud de grans que componen el cos abrasiu. Cada gra actua a manera d’eina de tall independent, de manera que aquest procés només es diferencia d’altres tipus de mecanitzat per realitzar-se a una velocitat superior. Els abrasius més utilitzats són l’òxid d’alumini o corindó i el carbur de silici. A continuació s’indiquen diferents tipus de corindons i carburs de silici empeados per SOGIMA 7 S.L. en la fabricació de productes abrasius:

Corindón 15A

Corindó normal indicat per a tota classe de treballs especialment desbast.

Corindón 19A

Corindó blanc apte per afilats d’eines i altres tipus de rectificats de precisió.

Corindón 21A

Corindó rosa molt similar a l’anterior, utilitzat en rectificat d’acers especials i en la fabricació de moles muntades.

Corindón 17A

Barreja de 15A i 19A d’efecte intermedi en l’abrasió.

Corindón 22C

Carbur de silici negre per desbast de materials de baixa resistència a la tracció com a fosa, ferro fos, bronze.

Corindón 24C

Carbur de silici verd clar per afilat d’eines de carburs metàl·lics i treball sobre ceràmica i vidre.


MIDA DEL GRA

És el nombre de malles per polzada lineal que té el tamís utilitzat en la classificació d’abrasius, que s’efectua segons normes FEPA i ASTM. Quan menor és aquest número més bast és el gra i viceversa.


DURESA

És la resistència amb què queden lligats els grans per l’aglomerant. Es designen mitjançant les lletres de l’alfabet corresponent la “A” a la mínima duresa i la “Z” a la màxima.


ESTRUCTURA

És la relació entre gra i aglomerant i la idea de la porositat de la mola. Número 1 és l’estructura més tancada i el 9 la més oberta. Els números del 10 al 18 corresponen a estructures superporosas.


AGLOMERANT

El aglomerant manté units els grans de la mola i la converteixen en un cos rígid. S’utilitzen preferentment dos tipus d’aglomerants:

– Vitrificat (Símbol V)

És el més utilitzat i les seves característiques són la seva rigidesa, porositat i força amb que queden subjectes els grans. Té una àmplia gamma d’aplicació des del desbast fins al rectificat d’alta precisió, sent a més totalment inert als àcids, aigua, lubricants i canvis de temperatura ordinaris.

– Resina (Símbol B)

Aquest tipus d’aglomerant troba el seu camp d’aplicació principalment en grans desbasts i treballs a altes velocitats.


SISTEMA NORMALITZAT DE MARCAT

Aquest sistema internacionalment adoptat, és un resum de les característiques explicades més amunt. Indica per aquest ordre, abrasiu, mida del gra, duresa, estructura i aglomerant.

Així doncs una mola designada com 19A60M5V es descomposa en:

19A – Abrasiu  60 – Tamany del gra  M – Duresa  5 – Estructura  V – Aglomerant


SISTEMA NORMALITZAT DE MESURES

Les mesures d’una mola, segons el sistema internacionalment adoptat, s’han d’expressar en el següent ordre: diàmetre exterior, gruix, diàmetre del forat.

Així doncs una mola es designa com:

200 Diàmetre exterior  x  25 Espessor  x  25 Diàmetre del forat